CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

30 tháng 12, 2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

 

TT

Họ tên/ Chức vụ/Nhiệm vụ

Kiêm nhiệm

Chuyên môn

1

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm  - Trưởng phòng (Bí thư chi bộ)

 

 

 

* Nhiệm vụ chung: Phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ nhiệm vụ của phòng

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Tổ chức chỉ đạo triển khai, thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về HTQT trong trường.
 2. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự của phòng.
 3. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chiến lược HTQT và các chương trình hợp tác khác.
 4. Chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý hoạt động HTQT và quản lý người nước ngoài.
 5. Chỉ đạo việc tìm kiếm, khai thác các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước cho hoạt động HTQT và phát triển trường.
 6. Chỉ đạo xây dựng các dự án, nhiệm vụ HTQT
 7. Phụ trách việc cung cấp thông tin về HTQT trong toàn trường.
 8. Phụ trách việc đề xuất, ký kết MoU với các đối tác nước ngoài.
 9. Phụ trách các các dự án/nhiệm vụ HTQT, đề tài nghị định thư.
 10. Phụ trách hợp tác với các đối tác Châu Á, Châu Âu, Úc.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

 

Phân loại thực vật, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý rừng đặc dụng  

2

PGS. Trần Thị Thu Hà (Phó Trưởng phòng)

 

 

 

* Nhiệm vụ chung:

- Phụ trách một số công việc chung của phòng; Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Mỹ, Châu Phi, Newzealand và một số tổ chức phi chính phủ.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Âu, Úc và Newzealand.
 2. Phụ trách hợp tác với các đối tác quốc tế tại Việt Nam.
 3. Phụ trách việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
 4. Phụ trách tìm kiếm các chương trình HTQT, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước.
 5. Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kiểm định chất lượng (tiêu chuẩn 8).
 6. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 7. Phụ trách công tác trao đổi sinh viên quốc tế.
 8. Phụ trách và xác nhận dịch thuật các văn bản trong Trường.
 9. Phụ trách các dự án với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và một số dự án khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 10. Phụ trách công đoàn của Phòng.
 11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân.

 

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

Kinh tế, kinh tế tài nguyên

3

TS. Bùi Mạnh Hưng

 

 

 

 1. Hỗ trợ việc xây dựng MoU, các văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài.
 2. Quản lý và hỗ trợ các nhiệm vụ nghị định thư, dự án Erasmus và một số dự án quốc tế khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 3. Hỗ trợ tìm kiếm và xây dựng các chương trình/dự án hợp tác quốc tế.
 4. Phụ trách công tác dịch thuật của Phòng, phụ trách dịch tại các buổi làm việc của lãnh đạo Trường với đối tác nước ngoài (nếu cần). Ghi biên bản cuộc họp với các đối tác nước ngoài.
 5. Phụ trách trang web của phòng, nội dung trang web tiếng Anh của Trường.
 6. Phụ trách chương đào tạo hợp tác quốc tế.
 7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

 

 

Giảng viên kiêm giảng Khoa Lâm học.

- Giảng dạy đại học và sau đại học

Điều tra, thống kê sinh học, GIS và viễn thám

4

CN. Tô Thị Thơm

 

 

 

 1. Hỗ trợ việc xây dựng MoU, các văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài.
 2. Quản lý các văn bản hơp tác với nước ngoài, các MoU.
 3. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường về HTQT (tiêu chuẩn 8)
 4. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 5. Hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thông các chương trình các nguồn hỗ trợ ngoài nước (khu vực Châu Mỹ và Úc).
 6. Cập nhật và báo cáo lãnh đạo phòng về các văn bản liên quan đến quản lý người nước ngoài.
 7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

LĐ Hợp đồng:

 

Tiếng Anh

5

 

CN. Nguyễn Hải Yến:

 

 

 

 1. Quản lý và hỗ trợ các thủ tục cho các đoàn ra, đoàn vào.
 2. Chủ trì  và phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí chỗ ăn, ở cho khách quốc tế trong thời gian lưu trú tại trường.
 3. Quản lý tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 4. Quản lý hồ sơ năng lực HTQT của nhà trường, quản lý các bài báo quốc tế, các ấn phẩm quốc tế.
 5. Phụ trách công tác dịch thuật tiếng Anh. Ghi biên bản cuộc họp với các đối tác nước ngoài.
 6. Phụ trách việc tìm kiếm, kết nối tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 7. Chuẩn bị phòng họp, quà cho đối tác nước ngoài.
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

LĐ Hợp đồng:

Quản trị kinh doanh 

6 KS. Hoàng Phương Tú    

 

 1. Phụ trách trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác quốc tế.
 2. Hỗ trợ các chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài.
 3. Phụ trách tìm kiếm các thông tin về học bổng, hội thảo, hội nghị, tập huấn, trao đổi sinh viên.
 4. Phụ trách các hoạt động HTQT với tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 5. Phụ trách dự án HTQT với các đối tác Châu Âu, Châu Á.
 6. Phụ trách công tác dịch thuật tiếng Anh, các tin bài trên trang web Tiếng Anh.
 7. Hỗ trợ dự án đào tạo ngoại ngữ.
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

LĐ Hợp đồng:

 

Quản lý đất đai

7 KS. Phạm Văn Tiến    

 

 1. Phụ trách quảng bá các chương trình đào tạo HTQT.
 2. Phụ trách các chương trình dự án trong nước.
 3. Hỗ trợ quản lý các dự án quốc tế, đề tài nghị định thư
 4. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
 5. Quản lý tài sản của phòng; đề xuất sửa chữa hoặc bổ sung trang thiết bị, văn phòng phẩm.
 6. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

LĐ Hợp đồng:

 

Quản lý đất đai

8 Ths. Nguyễn Duy Vượng    
 
 1. Phụ trách đưa đón các đoàn chuyên gia, sinh viên quốc tế
 2. Phụ trách  các hoạt động giao lưu văn hóa với đối tác nước ngoài.
 3. Phụ trách dự án HTQT với các đối tác Châu Á, Nhật Bản.
 4. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
 5. Hỗ trợ quản lý các dự án với các đối tác trong nước.
 6. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

Kiêm nhiệm chủ tịch Hội sinh viên trường

Chế biến lâm sản


Chia sẻ