GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

4 tháng 4, 2017
Hội nhập quốc tế là tất yếu của sự phát triển, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người. Sự ra đời và phát triển của kinh tế thị trường cũng là động lực hàng đầu thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Quá trình này diễn ra dưới nhiều hình thức, cấp độ và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, theo tiến trình từ thấp đến cao. Hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế lớn của thế giới hiện đại, tác động mạnh mẽ đến quan hệ quốc tế và đời sống của từng quốc gia.....

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TẦM NHÌN 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 356/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp)

Xem chi tiết chiến lược hợp tác quốc tế tại đây


Chia sẻ