Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHLN và Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN

31 tháng 8, 2018
Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp tại Thông báo kết luận số 1795/TH-ĐHLN-HCTH ngày 23/8/2018 của Hiệu trưởng , Phòng Hợp tác quốc tế công bố biên bản ghi nhớ hợp tác như sau:

BIÊN BẢN HỢP TÁC MoU - Đại học Giáo dục và Đại học Lâm nghiệp.pdf


Chia sẻ