Thông báo CT học bổng của Trường Đại học Thành công, Đài Loan 2019 / NCKU 2019 Spring Admission for International Degree Students is OPEN NOW

31 tháng 8, 2018
Trong khuôn khổ Dự án xúc tiến hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Thành công, Đài Loan và Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Thông báo Học bổng dành cho sinh viên tại trường Đại học quốc gia Thành công (National Cheng Kung University- NCKU) năm học 2019 như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ:  Học kỳ mới 2019: bắt đầu từ 10 tháng 7 đến 10 tháng 10 năm 2018.  

          (Application Period:Spring Semester 2019:   July 10 ~ October 10, 2018 )

2. Hạn chót nộp hồ sơ:  Học kỳ mới 2019: 10 tháng 10 năm 2018 (Giờ Đài Loan, GMT + 8). 

          (Application Deadline:Spring Semester 2019:   October 10, 2018 (Taiwan Time, GMT+8))

3. Phí đăng ký : NT $1,600 hoặc $60 đô la Mỹ / người nộp hồ sơ.
          (Application Fee: NT $1,600 or US $60 will be charged for each applicant).

 4. Cách thức đăng ký:
         - Hoàn tất đơn đăng ký trực tuyến tại http://admissions.oia.ncku.edu.tw trước thời hạn.

        - Chỉ đăng ký một tài khoản (vui lòng sử dụng địa chỉ Email của bạn làm tên người dùng) trên trang web nhập học "NCKU Intertional Students Admission system - Hệ thống tuyển sinh sinh viên quốc tế NCKU".

        -  Đăng nhập và hoàn thành apply trực tuyến để nhận mã số seri đăng ký .

        - Thanh toán phí đăng ký.

        - Tải lên tất cả các tài liệu / tệp hỗ trợ (chỉ các tệp .PDF).

      -  Để tạo điều kiện cho thư giới thiệu, chúng tôi cung cấp một hệ thống đề xuất trực tuyến. Vui lòng làm theo hướng dẫn trực tuyến từng bước để hoàn tất đơn đăng ký.
 

   Để biết thêm chi tiết về Hồ sơ và Thủ tục nhập học, vui lòng tham khảo trang web tại http://admissions.oia.ncku.edu.tw , hoặc tải Hướng dẫn Nộp Hồ sơ. Nếu có bất kỳ sửa đổi nào xảy ravui lòng thông báo trước để được thực hiện trên trang web.
   (For further details on the Application and Admission, please refer to the website at http://admissions.oia.ncku.edu.tw, or download the Application Instruction. If any revisions occur, please give priority to the announcement made on the website.)

Thông tin liên lạc (Contact Info): Email : em50951@email.ncku.edu.tw , Điện thoại (Tel): + 886-6-2085608 ,Fax: + 886-6-2766430 , Địa chỉ (Address) : No 1 University Road, Tainan City, Taiwan, R.O.C. 70101, Taiwan, R.O.C ./


Chia sẻ