CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

TT

Họ tên/ Chức vụ/Nhiệm vụ

Kiêm nhiệm

Chuyên môn

1

GS.TS. Hoàng Văn Sâm  - Trưởng phòng (Bí thư chi bộ) 

CV Tiếng ViệtCV Tiếng Anh

 

 

 

Nhiệm vụ chung: Phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ nhiệm vụ của phòng

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Tổ chức chỉ đạo triển khai, thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về HTQT và đối ngoại trong trường.
 2. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự của phòng.
 3. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chiến lược HTQT, đối ngoại và các chương trình hợp tác khác.
 4. Phụ trách xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý hoạt động HTQT, đối ngoại và quản lý người nước ngoài.
 5. Phụ trách hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam.
 6. Phụ trách việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
 7. Phụ trách việc tìm kiếm, khai thác các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước cho hoạt động HTQT và phát triển trường.
 8. Phụ trách xây dựng các dự án, nhiệm vụ HTQT
 9. Phụ trách việc cung cấp thông tin về HTQT trong toàn trường.
 10. Đề xuất với lãnh đạo Trường, ký kết MoU với các đối tác nước ngoài.
 11. Phụ trách các các dự án/nhiệm vụ HTQT;
 12. Trực tiếp phụ trách hoạt động Hợp tác quốc tế với các đối tác Châu Âu, Úc và Châu Mỹ
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

 

Phân loại thực vật, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý rừng đặc dụng  

2

PGS.TS. Lê Xuân Phương - Phó trưởng phòng (Phó bí thư chi bộ)

CV Tiếng Anh 

   
 

* Nhiệm vụ chung:.

- Phụ trách một số công việc chung của phòng; Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Á, Châu Phi và Newzealand

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Á, Châu Phi và Newzealand
 2. Phụ trách quản lý đề tài nghị định thư và một số dự án quốc tế khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 3. Phụ trách công tác trao đổi sinh viên, giảng viên quốc tế; Quản lý chuyên gia, tình nguyện viên, thực tập sinh, sinh viên nước ngoài làm việc, học tập tại Trường.
 4. Phụ trách xây dựng báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 5. Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kiểm định chất lượng (tiêu chuẩn 8).
 6. Phụ trách và xác nhận dịch thuật các văn bản trong Trường.
 7. Phụ trách  website của Phòng và nội dung HTQT website của Trường;
 8. Phụ trách xây dựng cơ sở HTQT.
 9. Phụ trách đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.
 10. Đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án HTQT.
 11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

Chế biến lâm sản

3

ThS. Hoàng Thị Tươi

 1. Quản lý và hỗ trợ các nhiệm vụ nghị định thư.
 2. Phụ trách quản lý các dự án Hợp tác với các đối tác Úc
 3. Phụ trách công đoàn của Phòng.
 4. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.
 5. Hỗ trợ xây dựng các dự án Hợp tác quốc tế.
 6. Chấm công cán bộ viên chức của đơn vị.
 7. Quản lý tài sản của phòng; đề xuất sửa chữa hoặc bổ sung trang thiết bị, văn phòng phẩm.
 8. Hỗ trợ đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.
 9. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

Chuyên viên

Quản lý tài nguyên rừng

4

CN. Tô Thị Thơm:

 1. Hỗ trợ việc xây dựng MoU, các văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài.
 2. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 3. Phụ trách công tác dịch thuật
 4. Phụ trách ghi biên bản các cuộc họp với đối tác nước ngoài.
 5. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường về HTQT (tiêu chuẩn 8).
 6. Quản lý hồ sơ năng lực HTQT của nhà trường; Quản lý các văn bản hơp tác trong và ngoài nước; Quản lý các bài báo, ấn phẩm quốc tế.
 7. Phụ trách dự án HTQT với các đối tác Châu Âu, dự án Erasmus.
 8.  Phụ trách công tác tài chính và thanh quyết toán của Phòng.
 9. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

Tiếng Anh

5

   ThS. Nguyễn Vũ Giang

 1. Quản lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý, VISA cho các đoàn ra, đoàn vào.
 2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí chỗ ăn, ở cho khách quốc tế trong thời gian lưu trú tại trường.
 3. Phụ trách trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác quốc tế.
 4. Hỗ trợ xây dựng các dự án Hợp tác.
 5. Quản lý tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý lưu học sinh đang học tập tại Trường
 6. Hỗ trợ quản lý các dự án với các đối tác Châu Á, Châu Mỹ
 7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

6

ThS. Phan Quốc Dũng

 1. Quản lý và hỗ trợ các nhiệm vụ nghị định thư.
 2. Phụ trách Trang web của Phòng, trang web Tiếng anh của Trường
 3. Phụ trách công tác dịch thuật
 4. Phụ trách ghi biên bản các cuộc họp với đối tác nước ngoài.
 5. Phụ trách các chương trình hợp tác với các đối tác Châu Âu, Châu Mỹ.
 6. Hỗ trợ xây dựng các chương trình dự án quốc tế.
 7. Phụ trách tìm kiếm các chương trình học bổng, thúc đẩy sinh viên nước ngoài tham gia học tập tại VNUF và sinh viên VNUF đi học tập tại nước ngoài.
 8. Phụ trách việc tìm kiếm, kết nối tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 9. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
 10. Phụ trách các hoạt động giao lưu văn hóa với đối tác nước ngoài.
 11. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

Chuyên viên

 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên