Dự án đang tiến hành

25 tháng 3, 2021

STT

Tên chương trình, dự án

Thời gian

Cơ quan tài trợ

1

Dự án tăng cương giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Myanmar và Việt Nam (CLIDEV)

2020-2024

HEI ICI từ Bộ Ngoại giao Phần Lan

2

Dự án ERASMUS "Mạng lưới giáo dục Đại học Việt Nam - Châu Âu về Lâm nghiệp Bền vững và Kinh tế sinh học"

2017-2024

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

3

Dự án "Phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về lĩnh vực Hóa học (Future ORiented chEmiSTry – FOREST)" thuộc chương trình Nâng cao năng lực giáo dục đại học Erasmus+

2021-2024

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

4

Chương trình trao đổi "Transformation for a Sustainable Future in South-East-Asia (TranSEA)"

2021-2022

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

5

Dự án COMBIMOD"Phát triển công nghệ sản xuất gỗ biến tính nhiệt-hóa nhằm tạo ra các sản phẩm gỗ sáng tạo dùng cho mục đích ngoài trời"

2021-2024

Chương trình ZIM 

6 Đa dạng sinh học và bảo tồn các loại chuồn chuồn (bộ Chuồn chuồn) tại Khu Dự trữ thiên nhiên Hữu Liên 2022-2023 Quỹ quốc tế Rufford

Chia sẻ