CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 18 tháng 9, 2018

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

Đọc tiếp
LỊCH SỬ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 24 tháng 3, 2019

Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập từ tháng 1/8/2016 theo QĐ số 2169 ngày 26/7/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHLN. Phòng Hợp tác quốc tế đã trải qua một quá trình lịch sử 44 năm xây dựng và phát triển...

Đọc tiếp