Dự án đang tiến hành

25 tháng 3, 2021

STT

Tên chương trình, dự án

Thời gian

Cơ quan tài trợ

1

Dự án "Phát triển chương trình đào tạo Thạc sỹ về lĩnh vực Hóa học (Future ORiented chEmiSTry – FOREST)" thuộc chương trình Nâng cao năng lực giáo dục đại học Erasmus+

2021-2024

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu

2

Dự án ERASMUS "Mạng lưới giáo dục Đại học Việt Nam - Châu Âu về Lâm nghiệp Bền vững và Kinh tế sinh học"

2017-2021

Chương trình ERASMUS+ của Cộng đồng Châu Âu


Chia sẻ