CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

30 tháng 12, 2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC 

 

TT

Họ tên/ Chức vụ/Nhiệm vụ

Kiêm nhiệm

Chuyên môn

1

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm  - Trưởng phòng (Bí thư chi bộ)

 

 

 

* Nhiệm vụ chung: Phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ nhiệm vụ của phòng

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Tổ chức chỉ đạo triển khai, thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về HTQT trong trường.
 2. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự của phòng.
 3. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chiến lược HTQT và các chương trình hợp tác khác.
 4. Chỉ đạo xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý hoạt động HTQT và quản lý người nước ngoài.
 5. Chỉ đạo việc tìm kiếm, khai thác các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước cho hoạt động HTQT và phát triển trường.
 6. Chỉ đạo xây dựng các dự án, nhiệm vụ HTQT
 7. Phụ trách việc cung cấp thông tin về HTQT trong toàn trường.
 8. Phụ trách việc đề xuất, ký kết MoU với các đối tác nước ngoài.
 9. Phụ trách các các dự án HTQT.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

 

Quản lý TNR 

2

PGS. TS. Lê Xuân Phương  - Phó Trưởng phòng (Phó bí thư chi bộ)

 

 

 

* Nhiệm vụ chung:

- Phụ trách một số công việc chung của phòng; Giúp Trưởng phòng phụ trách Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi,

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Hỗ trợ xây dựng chiến lược HTQT.
 2. Phụ trách Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi,
 3. Phụ trách Tìm kiếm, các chương trình dự án, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước.
 4. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị hội thảo trong và quốc tế do Trường và Phòng chủ trì.
 5. Phụ trách việc xây dựng, rà soát quy chế quản lý người nước ngoài, quy chế hoạt động HTQT.
 6. Phụ trách các đề tài nghị định thư, hỗ trợ quản lý các dự án quốc tế.
 7. Phụ trách công tác dịch thuật của Phòng.
 8. Phụ trách trang web của phòng, nội dung trang web tiếng Anh của Trường.
 9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

 

Chế biến lâm sản

 

 

 

 

3

TS. Trần Thị Thu Hà (Phó Trưởng phòng)

 

 

 

* Nhiệm vụ chung:

- Phụ trách một số công việc chung của phòng; Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Âu, Úc và Newzealand.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Âu, Úc và Newzealand.
 2. Phụ trách việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường theo quy định.
 3. Phụ trách tìm kiếm các chương trình HTQT, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước.
 4. Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kiểm định chất lượng (tiêu chuẩn 8)
 5. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 6. Phụ trách công tác trao đổi sinh viên quốc tế.
 7. Hỗ trợ quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến.
 8. Hỗ trợ quản lý các dự án quốc tế.
 9. Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển HTQT.
 10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân

 

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

Kinh tế

4

CN. Tô Thị Thơm:

 

 

 

 1. Hỗ trợ việc xây dựng MoU, các văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài.
 2. Quản lý các văn bản hơp tác với nước ngoài, các MoU.
 3. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường về HTQT (tiêu chuẩn 8)
 4. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 5. Hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thông các chương trình các nguồn hỗ trợ ngoài nước (khu vực Châu Mỹ và Úc).
 6. Cập nhật và báo cáo lãnh đạo phòng về các văn bản liên quan đến quản lý người nước ngoài.
 7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

Tiếng Anh

5

CN. Trần Thị Bích Thảo:

 

 

 

 1. Quản lý và hỗ trợ các nhiệm vụ nghị định thư, các dự án hợp tác quốc tế.
 2. Hỗ trợ xây dựng các dự án HTQT.
 3. Hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thông các chương trình, dự án quốc tế tại Việt Nam.
 4. Phụ trách công tác tài chính và thanh quyết toán của Phòng.
 5. Phụ trách công đoàn Phòng.
 6. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

LĐ Hợp đồng:

 

Công nghệ thông tin, Tiếng Anh

6

CN. Nguyễn Hải Yến:

 

 

 

 1. Quản lý và hỗ trợ các thủ tục cho các đoàn ra, đoàn vào.
 2. Chủ trì  và phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí chỗ ăn, ở cho khách quốc tế trong thời gian lưu trú tại trường.
 3. Quản lý tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 4. Quản lý hồ sơ năng lực HTQT của nhà trường, quản lý các bài báo quốc tế, các ấn phẩm quốc tế.
 5. Phụ trách công tác dịch thuật tiếng Anh. Ghi biên bản cuộc họp với các đối tác nước ngoài.
 6. Phụ trách việc tìm kiếm, kết nối tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 7. Chuẩn bị phòng họp, quà cho đối tác nước ngoài.
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

LĐ Hợp đồng:

Tiếng Anh

7

KS. Hoàng Phương Tú

 1. Phụ trách trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác quốc tế.
 2. Hỗ trợ các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao.
 3. Phụ trách tìm kiếm các thông tin về học bổng, hội thảo, hội nghị, tập huấn.
 4. Hỗ trợ xây dựng các dự án HTQT
 5. Phụ trách xây dựng  trang web bằng tiếng Anh của Trường.
 6. Hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thông các chương trình dự án khu vực Châu Âu.
 7. Hỗ trợ tổ chức các sinh hoạt học thuật của chuyên gia nước ngoài tại Trường.
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

LĐ Hợp đồng:

 

Quản lý đất đai

8

CN. Trần Thị Hằng

 1. Hỗ trợ các hoạt động hợp tác với các đối tác Châu Á.
 2. Tham gia công tác dịch thuật tiếng Trung Quốc.
 3. Phụ trách các hoạt động HTQT với tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 4. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ. Hồ sơ.
 5. Quản lý tài sản của phòng; đề xuất sửa chữa hoặc bổ sung trang thiết bị, văn phòng phẩm.
 6. Chấm công CBVC của đơn vị.
 7. Hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thông các chương trình, dự án khu vực Châu Á.
 8. Các hoạt động khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

LĐ Hợp đồng:

 

Ngôn ngữ

9

KS: Phạm Văn Tiến

 1. Phụ trách quảng bá các chương trình đào tạo HTQT.
 2. Phụ trách website của phòng.
 3. Hỗ trợ quản lý các dự án quốc tế, đề tài nghị định thư
 4. Hỗ trợ quản lý tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Trường.
 5. Hỗ trợ việc tìm kiếm, khai thông các chương trình dự án, chương trình HTQT
 6. Hỗ trợ các hội nghị, hội thảo quốc tế.
 7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

 

 

 

LĐ Hợp đồng:

 

Quản lý đất đai


Chia sẻ