CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

18 tháng 9, 2018
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

 

TT

Họ tên/ Chức vụ/Nhiệm vụ

Kiêm nhiệm

Chuyên môn

1

PGS.TS. Hoàng Văn Sâm  - Trưởng phòng (Bí thư chi bộ) 

CV Tiếng ViệtCV Tiếng Anh

 

 

 

* Nhiệm vụ chung: Phụ trách và chỉ đạo chung toàn bộ nhiệm vụ của phòng

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Tổ chức chỉ đạo triển khai, thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về HTQT và đối ngoại trong trường.
 2. Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, nhân sự của phòng.
 3. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng chiến lược HTQT, đối ngoại và các chương trình hợp tác khác.
 4. Phụ trách xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế quản lý hoạt động HTQT, đối ngoại và quản lý người nước ngoài.
 5. Phụ trách việc tìm kiếm, khai thác các nguồn hỗ trợ trong và ngoài nước cho hoạt động HTQT và phát triển trường.
 6. Phụ trách xây dựng các dự án, nhiệm vụ HTQT
 7. Phụ trách việc cung cấp thông tin về HTQT trong toàn trường.
 8. Đề xuất với lãnh đạo Trường, ký kết MoU với các đối tác nước ngoài.
 9. Phụ trách các các dự án/nhiệm vụ HTQT;
 10. Phụ trách hợp tác với các đối tác Châu Âu.
 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

 

Phân loại thực vật, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý rừng đặc dụng 

2

PGS. TS. Trần Thị Thu Hà (Phó Trưởng phòng)

CV Tiếng ViệtCV Tiếng Anh

 

 

 

* Nhiệm vụ chung:

- Phụ trách một số công việc chung của phòng; Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Mỹ, Châu Phi và Úc một số tổ chức phi chính phủ và đối tác trong nước.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Mỹ, Châu Phi và Úc.
 2. Phụ trách hợp tác với các đối tác quốc tế tại Việt Nam.
 3. Đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án HTQT.
 4. Phụ trách việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
 5. Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kiểm định chất lượng (tiêu chuẩn 8).
 6. Phụ trách công tác trao đổi sinh viên, giảng viên quốc tế; Quản lý chuyên gia, tình nguyện viên, thực tập sinh, sinh viên nước ngoài làm việc, học tập tại Trường.
 7. Phụ trách các dự án với các tổ chức phi chính phủ, một số dự án quốc tế khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 8. Phụ trách công đoàn của Phòng.
 9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân

 

- Thành viên một số Ban, tổ công tác của Nhà trường

- Giảng dạy đại học và sau đại học

 

Kinh tế, kinh tế tài nguyên

3

PGS.TS. Lê Xuân Phương (Phó trưởng phòng)

CV Tiếng Anh

   
 

Nhiệm vụ chung:

- Phụ trách một số công việc chung của phòng; Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Á và Newzealand và một số tổ chức phi chính phủ và đối tác trong nước.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc theo sự ủy quyền của Trưởng phòng.

* Nhiệm vụ cụ thể:

 1. Phụ trách công tác Hợp tác quốc tế với đối tác: Châu Á và Newzealand.
 2. Phụ trách  website của Phòng và nội dung HTQT website của Trường; Phụ trách xây dựng cơ sở HTQT.
 3. Phụ trách quản lý đề tài nghị định thư và một số dự án khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 4. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 5. Hỗ trợ xây dựng, rà soát quy chế quản lý hoạt động HTQT, đối ngoại và quản lý người nước ngoài.
 6. Đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án HTQT.
 7. Phụ trách và xác nhận dịch thuật các văn bản trong Trường.
 8. Phụ trách hợp tác với một số tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân
 

4

CN. Tô Thị Thơm:

 

 

 

 

 1. Hỗ trợ việc xây dựng MoU, các văn bản hợp tác với đối tác nước ngoài.
 2. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường về HTQT (tiêu chuẩn 8).
 3. Phụ trách việc xây dựng các báo cáo định kỳ, thường xuyên của Phòng.
 4. Quản lý hồ sơ năng lực HTQT của nhà trường; Quản lý các văn bản hơp tác trong và ngoài nước; Quản lý các bài báo, ấn phẩm quốc tế.
 5. Phụ trách dự án HTQT với các đối tác Châu Âu, dự án Erasmus.
 6. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.
 7. Phụ trách công tác tài chính và thanh quyết toán của Phòng.
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

 

Tiếng Anh

5

ThS. Nguyễn Hải Yến:

 

 

 

 1. Quản lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý, VISA cho các đoàn ra, đoàn vào.
 2. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí chỗ ăn, ở cho khách quốc tế trong thời gian lưu trú tại trường.
 3. Phụ trách trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác quốc tế.
 4. Hỗ trợ chương trình đào tạo thạc sỹ quốc tế
 5. Quản lý tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 6. Phụ trách việc tìm kiếm, kết nối tình nguyện viên, chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Trường.
 7. Phụ trách công tác dịch thuật tiếng Anh.
 8. Chuẩn bị phòng họp, quà cho đối tác nước ngoài.
 9. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

 

Quản trị kinh doanh

6

ThS. Hoàng Thị Tươi

 1. Quản lý và hỗ trợ các nhiệm vụ nghị định thư.
 2. Quản lý các dự án Hợp tác với các đối tác Châu Mỹ, Úc.
 3. Phụ trách các chương trình hợp tác với các đối tác trong nước.
 4. Hỗ trợ xây dựng các dự án Hợp tác quốc tế.
 5. Chấm công cán bộ viên chức của đơn vị.
 6. Quản lý tài sản của phòng; đề xuất sửa chữa hoặc bổ sung trang thiết bị, văn phòng phẩm.
 7. Hỗ trợ đề án ngoại ngữ quốc gia 2020.
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

 

Quản lý tài nguyên rừng

7

ThS. Nguyễn Duy Vượng

 1. Phụ trách dự án HTQT với các đối tác Châu Á, Châu Phi và Newzealand.
 2. Phụ trách kết nối sinh viên nước ngoài đến học tập tại Trường.
 3. Phụ trách các hoạt động HTQT với tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.
 4. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.
 5. Hỗ trợ quản lý các dự án với các đối tác trong nước, các dự án nước ngoài.
 6. Phụ trách các hoạt động giao lưu văn hóa với đối tác nước ngoài.
 7. Hỗ trợ đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
 8. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Chuyên viên

Kiêm nhiệm chủ tịch Hội sinh viên trường

Chế biến lâm sản

 

8

KS. Nguyễn Vũ Giang

 1. Phụ trách trang web của phòng
 2. Hỗ trợ công tác trao đổi giảng viên, sinh viên với các đối tác quốc tế.
 3. Hỗ trợ các chương trình đào tạo hợp tác với nước ngoài.
 4. Phụ trách tìm kiếm các thông tin về học bổng, hội thảo, hội nghị, tập huấn, trao đổi sinh viên.
 5. Phụ trách đưa đón các đoàn chuyên gia, sinh viên quốc tế
 6. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

Chuyên viên

 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

9

KS. Hoàng Phương Tú (đi học nước ngoài)

 

Chuyên viên

Quản lý đất đai

 


Chia sẻ