Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực JDS tại Nhật Bản năm 2020-2022

29 tháng 8, 2019
Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường Đại học của Nhật Bản.

TB học bổng JDS NHẬT BẢN.pdf

Tham khảo thông tin chi tiết tại link: https://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html


Chia sẻ