Đăng ký tham gia “MAKE THE CASE” - EAST ASIA" 2022

8 tháng 3, 2022
Cuộc thi giải quyết vấn đề về khủng hoảng rác thải nhựa ở Đông Á

Poster Chương trình 

Thông tin chi tiết và đăng ký : https://makethecase.capp.global/east-asia/?msID=f5c50150-3f1f-42ee-b4d2-c47bb1042d16


Chia sẻ