ĐĂNG KÝ GHI DANH VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ý NĂM HỌC 2021-2022

24 tháng 5, 2021

Thông báo về việc mở đăng kí ghi danh vào các trường Đại học Ý năm học 2021-2022.

Sinh viên quan tâm phải đăng ký trên cổng điện tử www.universitaly.it và làm theo hướng dẫn.

Sau khi nhận được khẳng định việc đăng ký học thông qua cổng điện tử nêu trên, sinh viên sẽ có thể xin visa tại Đại sứ quán. Các thông tin được đăng tại tại đường ink: https://ambhanoi.esteri.it/ambasciata_hanoi/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/studi/universita/preiscrizioni-e-visti-di-studio.html

Việc đăng ký nêu trên áp dụng đối với tất cả các trường Đại học cũng như các cơ sở đào tạo Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML), Istituti di Specializzazione in Psicoterapia.

Để biết thêm thông tin và nhận được sự hỗ trợ, sinh viên có thể liên hệ với phòng Hợp tác quốc tế trường Đại học Lâm nghiệp theo địa chỉ email: icd@vnuf.edu.vn.

Hoặc Văn phòng Uni-Italia info@uni-italia.vn hoặc số điện thoại (0084) 24.38240579 (www.uni-italia.net) và Phòng Văn hóa Đại Sứ quán theo địa chỉ email: culturale.hanoi@esteri.it hoặc theo số điện thoại (0084) 24.38256256 máy lẻ 116.

Để hiểu khái quát về hệ thống đào tạo Đại học Ý và hiểu sâu hơn về các cơ hội đào tạo mời các bạn truy cập trang web https://unismartitaly.education.ice.it/, trong đó có ghi lại tất cả các webina được diễn ra trong Triển lãm trực tuyến UniSmartItaly.Study and work with Italy (Vietnam, 16-24 tháng 4 năm 2021)

 


Chia sẻ